Åk F-6

Bra att veta om arbetet i F-6

 Lgr-11, samt de nationella kursplanerna utgör grunden för arbetslagets verksamhet. Verksamheten utformas i överensstämmelse med skolans vision. Eleverna på Tornadoskolan tränas successivt att ta eget ansvar för sitt lärande samt att samarbeta med andra.

Alla klasser har hemklassrum, som skapar trygghet i skolmiljön.
Lärarna är schemalagda i rastverksamheten på skolan. Alla pedagoger i F-3 är rastvärdar några gånger i veckan.

F-3 har ett nära samarbete med den fritidspersonal som tillhör klassen i samma lokaler. Klassläraren har huvudansvaret för den schemalagda skoltiden och fritidspersonalen har ansvar för övrig tid. Tillsammans planeras aktiviteter och utflykter. Detta bidrar till att vi kan ha en helhetssyn på eleven under hela dagen. 

Elever i åk 4-6 har möjlighet att gå på en fritidsklubb efter skoltid, ca 14.30-16.30. Denna pedagog arbetar i åk 4-6 under hela skoldagen och styrs utifrån elevernas behov. Vid behov kan fritidspersonal vikariera en eller två dagar, för klassläraren, efter det sätts det in vikarie.

I arbetslaget eftersträvar vi ett varierat undervisningssätt och elevinflytande.

Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande. F-3 har en tydlig årsplanering för större temaarbeten som ibland involverar åk 4-6 och 7-9. Temaarbeten ska bygga på elevernas nyfikenhet och skapa lust till inlärning. Eleverna ska involveras i planeringen, utformningen och utvärderingen. Eleverna är med i processen för att öka kunskapen om sig själv och den bedömningen som görs.

Modersmålsundervisning erbjuds från förskoleklassen upp till åk 9. Detta under förutsättningen att tillräckligt många elever kan bilda en grupp, utifrån skollagens föreskrifter. För att kunna erbjuda fler elever modersmålsundervisning samarbetar vi med två skolor i närområdet. Detta läsår kan vi tack vare detta samarbete erbjuda undervisning i 15 olika modersmål på Tornadoskolan.
 

Eleverna ska få ta del av kulturella upplevelser. Under kulturdagarna arbetar eleverna i åk 1-9.

Lärarna äter pedagogisk lunch tillsammans med eleverna.

När eleverna börjar i åk 1 får de en egen dokumentationspärm som följer med i alla årskurser. I samråd med läraren sätter eleven in arbeten som den är speciellt nöjd med och som visar en positiv utveckling. I förskoleklassen har eleverna med sig utvalda teckningar och bilder från förskolan som sätts in i skolans dokumentationspärm som ett led och hjälp i samsynen om eleven.

Vi har en utvärdering vid varje terminsslut och läsårsslut om arbetet i arbetslaget. Då utvärderar vi vår handlingsplan. Mindre delutvärderingar sker också under terminens gång.

Eleverna utvärderar skolarbetet en gång i veckan genom skoldagboken.

I åk 1-3 har vi klassråd en gång i veckan, åk 4-6 har klassråd varannan vecka.

Åk 1-6 har elevråd, kamratråd och matråd (åk 4-9) en gång i månaden.

Lärarna i åk F-3 skriver veckobrev medan lärarna i åk 4-6 skriver månadsbrev. Dessa läggs ut på hemsidan.